четвер, 19 жовтня 2017 р.

Наскрізні змістові лінії

На допомогу вчителям фізики розміщую матеріали з реалізації наскрізних ліній у 7-9 класах. 
У навчальних програмах з усіх предметів виокремлено такі наскрізні змістові лінії: 

 Наскрізні змістові лінії відбивають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання учнів.
Наскрізні змістові лінії спільні для всіх навчальних предметів, є засобом інтеграції навчального змісту, корелюються з ключовими компетентностями,
опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях.
Реалізація наскрізних змістових ліній полягає у відповідному трактуванні навчального змісту тем і не передбачає будь-якого його розширення чи поглиблення. У рубриці програми «Зміст навчального матеріалу» виокремлено питання, що вивчаються у фізиці і належать до наскрізних змістових ліній.
Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» націлена на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.
Ця змістовна лінія реалізується тим, що під час навчання фізики учні можуть:
v  використовувати отриманні на уроках фізики знання для вирішення проблем довкілля;
v  визначати причино-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва, життєдіяльності людини на екологічний стан довкілля;
v  критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, усвідомлювати важливість ощадного природокористування;
v  прогнозувати екологічні та соціальні наслідки використання надбань фізики та сучасних технологій у природному та соціальному середовищі, оцінювати їх значення для сталого розвитку;
v  бути готовим брати участь у природоохоронних заходах, грамотній утилізації побутових відходів;
v  ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією екологічних проектів, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи членів родини, місцеву громаду та ширшу спільноту до природоохоронних заходів.

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприятиме формуванню діяльного члена громади і суспільства, який розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, є вільною особистістю, яка визнає загальнолюдські й національні цінності та керується морально-етичними критеріями і почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці. Ця змістовна лінія реалізується тим, що під час навчання фізики учні можуть:
v  працювати в команді, приймати виважені рішення, що сприятимуть вирішенню науково-технологічних, економічних, соціальних чи інших проблем сучасного суспільства;
v  ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією різноманітних проектів, залучаючи родину, місцеву громаду та ширшу спільноту;
v  визначати особистісні якості відомих учених-фізиків, що свідчать про їх громадянську позицію, моральні якості;
v  розуміти, що стан надходження інвестицій в Україну, а отже, рівень добробуту в громадах, суспільстві в цілому залежить від рівня фізико-математичної та технологічної освіти, розвитку високотехнологічного виробництва;
v  аналізувати і критично оцінювати події в державі на основі статистичних даних соціально-економічних, демографічних, екологічних та інших явищ і процесів в Україні та світі, протистояти маніпулюванню свідомістю, що застосовується в інформаційному просторі;
v  діяти як активний та відповідальний член громадянського суспільства.

Вивченням питань, що належать до змістової лінії «Здоров'я і безпека» прагнуть сформувати учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя і формувати безпечне життєве середовище. Ця змістовна лінія реалізується тим, що під час навчання фізики учні можуть:
v  застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров'я та здоров'я інших;
v  дотримуватись правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру;
v  оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини і безпеки суспільства та довкілля.
v  виявляти ціннісне ставлення до власного здоров'я та здоров’я інших людей, до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки.

Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця змістовна лінія реалізується тим, що під час навчання фізики учні можуть:
v  застосовувати фізичні знання для генерування ідеї та ініціатив щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними та енергетичними ресурсами;
v  прогнозувати вплив фізики на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;
v  оцінювати можливості застосування набутих знань із фізики в майбутній професійній діяльності, для ефективного вирішення повсякденних проблем;
v  оцінювати власні здібності щодо вибору майбутньої професії, пов’язаною з фізикою чи технікою;
v  розвивати ініціативність, працьовитість, відповідальність як запоруку результативності власної діяльності;
v  прагнути досягти певного соціального статусу в суспільстві, внести вклад у економічне процвітання держави.
v  презентувати власні ідеї та ініціативи
v  аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет

v  орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, протистояти маніпуляціям, що використовуються в рекламному та інформаційному просторі.

Немає коментарів:

Дописати коментар